Historie projektu

V úzké spolupráci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., a Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. byl mezi lety 2004 a 2015 vytvořen souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života (KPŽ; Subjective Quality of Working Life, SQWLi). Cílem bylo dlouhodobé získávání jednoduché, srozumitelné a souhrnné informace o KPŽ a jejím vývoj, založené na kvalitních teoretických a empirických podkladech.

Sestavený výzkumný nástroj byl představen v podobě standardizované sady položek pro dotazníková šetření, z jejichž výsledků je možné spočítat jednoduchý souhrnný index, a která také umožní s co nejmenším počtem číselných údajů regionální, odvětvové, časové a další srovnávání. SQWLi byl posléze využit v rámci národně reprezentativních průzkumů v České republice ke sledování vývoje kvality pracovního života v čase, a také k detailní analýze činitelů KPŽ z pohledu různých částí pracovní populace (např. dle pohlaví nebo věku).

O projektu

Indikátor SQWLi

Dotazník SQWLi obsahuje dva základní bloky otázek: identifikační otázky a otázky výzkumného nástroje SQWLi. Identifikační otázky jsou základní informace o respondentech, které jsou potřeba k podrobnějším analýzám podskupin, například mužů a žen nebo zaměstnanců v různých odvětvích.

Výzkumný nástroj SQWLi zahrnuje dvě dimenze subjektivně vnímané kvality pracovního života: důležitosthodnocení. Obsahem každé z nich je sada týchž osmnácti aspektů utříděných do šesti klíčových domén: odměňování, čas, vztahy, seberealizace, podmínky, jistota.

Z odpovědí respondentů je možné vypočítat souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro šest obecnějších domén pracovního života a také celkové souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro všechny aspekty dohromady.

Více o indikátoru SQWLi

SQWLi

Metoda dotazování

Kvalita pracovního života v ČR je dlouhodobě měřena pomocí indexu SQWLi v rámci reprezentativních šetření s kvótním nebo pravděpodobnostním výběrem dotazovaných, kde základním souborem pro výběr jsou všichni ekonomicky aktivní obyvatelé ČR ve věku 18 a více let. Pro zaručení spolehlivosti na úrovni základních variant sledovaných znaků (např. pro jednotlivé věkové a vzdělanostní skupiny, regiony ČR, pozice nebo odvětví zaměstnání) bývá dotazováno minimálně 1 000 respondentů.

V roce 2020 došlo v důsledku pandemie covid-19 k omezení osobního styku a z toho důvodu k přechodu k online formě dotazování. Tato změna však neměla významný dopad na kvalitu nebo srovnatelnost dat. Jak ukázal nedávný výzkum jednoho z členů projektového týmu (Vinopal, 2019), osobní i online forma dotazníkového šetření na populačně reprezentativním vzorku dotazovaných vedou ke srovnatelným výsledkům.

Faktory ovlivňující kvalitu pracovního života, mimo těch zmíněných v rámci indexu SQWLi, zahrnují i kontrolu nad formou a obsahem práce, politiku personálního oddělení, resp. všeobecný náhled na pracovníky vrcholovým vedením firmy ve smyslu např. dostatečného školení pro vykonávání práce, širší vztahy a vlivy na úrovni sektorů ekonomiky, společenskou odpovědnost organizace, produktivitu práce a také stres (nejen v práci), fyzické a psychické zdraví. V roce 2020 byl proto dotazník pro reprezentativní měření kvality pracovního života rozšířen o následující oblasti:

  • Fyzické zdraví (např. muskuloskeletální problémy)
  • Psychické zdraví (např. riziko deprese, finanční situace)
  • Životní styl (např. fyzická aktivita, dostatek spánku)
  • Personální faktory (např. problémy v domácnosti)
  • Pracoviště a styl práce (např. vztah s manažerem a kolegy, problémy na pracovišti)
  • Ekonomické a společenské faktory (např. produktivita práce)

 


Nejnovější články

Podcast: jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

V podcastu vytvořeném Výzkumným ústavem bezpečnosti práce je probrán fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi …

První pomoc při šikaně v práci

Níže jsou hlavní pravidla a doporučení pro jednání v případě šikany na pracovišti ze strany zaměstnance i …

Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …