První pomoc při šikaně v práci

Níže jsou hlavní pravidla a doporučení pro jednání v případě šikany na pracovišti ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, doplněná o informace o hlavních typech šikany: mobbingu, bossingu a staffingu. Více informací můžete najít v článku zpracovaném Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. a na webových stránkách projektu zde.

Celý policy brief


Možnosti psychologické obrany zaměstnance
Opatření ze strany organizace
 • Osvojit si a uplatnit postupy a metody asertivního jednání.
 • Zvládnout techniky vyrovnávání se se stresem.
 • Zapojit prvky nenásilné komunikace s agresorem, zachovat komunikaci ve věcné rovině.
 • Nemlčet a upozornit včas kompetentní osoby (vedoucí, personalista) na danou situaci.
 • Naučit se říci jasné NE a vyslovit ho, pokud jsou překračovány mé osobní hranice.
 • Využívat kolegiální a rodinnou podporu.
 • Nevyžívat se v utrpení, nestavět se automaticky do role oběti.
 • V případě staffingu – využívat prostředky legitimní moci (odměňovat, trestat) vedoucího.
 • Nebát se odejít, odchod není prohra.
 • Včas rozpoznávat signály ve změnách chování pracovníků, oprostit se od provozní slepoty.
 • Provést organizační změny, přeřazení na jinou pozici (oddělit agresora od oběti).
 • Využít supervizních sezení, a to jak skupinových, tak individuálních, při kterých by se daly identifikovat nebo i eliminovat psychologické zdroje averzních postojů agresora.
 • Seznámení agresora se společenskými, právními, administrativními a dalšími následky jeho jednání.
Desatero obrany proti šikaně zaměstnance:
 1. Nečekej (nebuď čekatelem).
 2. Nevěř tomu, že tobě se to nemůže stát.
 3. Nebuď lhostejný k oběti šikany.
 4. Nebuď na to sám.
 5. Nepasuj se dobrovolně do role oběti, nevytvářej svým přístupem automobbingovou smyčku.
 6. Nespoléhej se na to, že problém za tebe vyřeší nadřízení.
 7. Nehledej v utrpení smysl a neboj se odejít.
 8. Nehledej šikanu tam, kde se po tobě chce plnění pracovních povinností.
 9. Nemlč o tom, co se ti děje a co se ti nelíbí.
 10. Nechtěj měnit osobnost predátora, změň svůj postoj k němu, k jeho chování, k sobě.

Zdroj: První pomoc při šikaně v práci – Praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem. Praha: VÚBP, 2021. Odkaz.

Co je to mobbing, bossing a staffing?

Mobbing zahrnuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti, psychologického nátlaku, šikany. Typická je pro něj rafinovanost, skrytost, zákeřnost.[1] V principu k němu může docházet po delší dobu, dle některých definic nejméně půl roku a alespoň jednou týdně.[2] S mobbingem na pracovišti se u nás lze setkat běžně; z výzkumu provedeného s více než 7 000 respondenty produktivního věku se ukázalo, že ohrožena mobbingem byla během svého života téměř čtvrtina respondentů, přičemž za reálné oběti mobbingu podle daných kritérií lze považovat 8 % osob.[3] Mezi typické znaky mobbingu patří:[4]

 • dlouhodobé a nepřetržité útoky, jejichž cílem je konkrétní jedinec;
 • pravidelnost a opakovanost;
 • probíhající komunikace je nepřátelská a neetická;
 • nepřímost a skrytost hrozeb;
 • rafinovanost a zákeřnost útoků vůči oběti;
 • aktivnost a vytrvalost tlaku na oběť;
 • nelítostnost, bezcitnost a nelidskost jednání s obětí;
 • trvalá přítomnost známek nepřátelství a agrese.

Bossing je systematické šikanování, které je uskutečňováno ze strany vedoucího. Bossing představuje druhou nejvíce rozšířenou formu šikany na pracovišti, obětí šikany ze strany vedoucích pracovníků se někdy stalo až 37 % zaměstnanců.[5] Může se projevovat přidělováním podřadných, nebo naopak záměrně náročných pracovních úkolů, přehnanou kontrolou, ostrakizací a izolací oběti, oklešťováním kompetencí, zesměšňováním či sexuálním obtěžováním ze strany nadřízeného.

Staffing je forma patologických vztahů na pracovišti. Podřízení se snaží znemožnit či zcela zničit vedoucí pracovníky nebo vedení organizace.[6] K nejčastějším projevům staffingu patří neplnění zadaných úkolů, šíření pomluv, zatajování podstatných informací, zcizování věcí nezbytných k výkonu práce, falšování dokumentů či odmítnutí spolupráce.

Články z oblasti kvality života

Aktivní stárnutí na pracovišti: Jak využít potenciál starších generací

Společnost se stále více potýká s výzvou stárnutí pracovní síly, což přináší jak výzvy, tak i nové příležitosti pro …

Význam emoční inteligence v pracovním prostředí

Emoční inteligence (EI) je klíčovým prvkem, který může výrazně ovlivnit kvalitu pracovního života. Tento článek se zaměřuje na důležitost…

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing

Mobbing (znepříjemňování života na pracovišti, psychologický nátlak, šikana), bossing (systematické šikanování ze strany vedoucího) a …