Aktivní stárnutí na pracovišti: Jak využít potenciál starších generací

Společnost se stále více potýká s výzvou stárnutí pracovní síly, což přináší jak výzvy, tak i nové příležitosti pro organizace. Aktivní stárnutí (anglicky age management) a mezigenerační spolupráce představují klíčové strategie, které mohou vést k produktivnějšímu a inovativnějšímu pracovnímu prostředí. Soutěže a iniciativy jako Active Ageing Awards jsou příkladem, jak může být princip aktivního stárnutí úspěšně uplatňován v praxi.

Další informace k aktivnímu stárnutí můžete najít na stránkách BOZP info.

Výzvy a možnosti stárnutí pracovní síly

Význam age managementu přesahuje otázku zaměstnávání starších pracovníků. Jde o širší řízení věkové diverzity a mezigeneračních vztahů na pracovišti, které může vést k efektivnější a inovativnější práci týmů. Různorodost ve věku a zkušenostech může přinést nové perspektivy a snížit rizikové chování. Zaměstnanci ve vyšším věku také vykazují vysokou míru loajality a jsou méně často nepřítomni ze zdravotních důvodů, než jak se často stereotypně předpokládá.

Mezi hlavní aspekty aktivního stárnutí patří:

  • Změna perspektivy: Překonání negativního vnímání stáří a věkové diskriminace je prvním krokem k vytvoření inkluzivní pracovní kultury. Starší pracovníci přinášejí do týmů cenné dovednosti a zkušenosti, které mohou být klíčové pro inovace a řešení problémů.
  • Zdraví a bezpečnost: Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí je zásadní, obzvláště pro starší pracovníky, kteří mohou být náchylnější k určitým zdravotním rizikům. Prevence a vhodné pracovní podmínky mohou podstatně zlepšit kvalitu jejich pracovního i osobního života.

Zahrnutí age managementu do strategie řízení lidských zdrojů zahrnuje podporu celoživotního učení, boj proti stereotypům, a rozvoj kompetencí. Efektivní age management může vést k udržení a znovuzaměstnání starších pracovníků. Dalším z klíčů k úspěchu je podpora mezigenerační spolupráce. Týmy složené z pracovníků různého věku mohou být výrazně efektivnější a inovativnější. Důležitá je výměna zkušeností mezi generacemi, která přináší nové perspektivy a podporuje učení se od sebe navzájem.

Aktivní stárnutí na pracovišti proto není jen o udržení starších pracovníků v zaměstnání. Jde o vytváření kultury, která podporuje a ocení přínos pracovníků všech věkových kategorií. To zahrnuje nejen adaptaci pracovního prostředí a podmínek, ale také podporu celoživotního učení a rozvoje dovedností, což všechno přispívá k prosperitě organizace a spokojenosti zaměstnanců.

Prodloužení produktivního pracovního života

Pro úspěšné aktivní stárnutí na pracovišti je klíčová podpora prodloužení produktivního pracovního života. Toho je možné dosáhnout řadou opatření, která pomáhají starším pracovníkům zůstat ve svém povolání déle, při současném zachování jejich zdraví, bezpečnosti a motivace. Zde je několik způsobů, jak tento cíl realizovat:

  • Podpora zdraví a prevence: Investice do programů podporujících zdraví a prevenci nemocí jsou základem pro prodloužení pracovního života. To zahrnuje ergonomická opatření, přístup ke zdravotní péči a programy na podporu fyzické aktivity.
  • Flexibilní pracovní režimy: Možnost částečného úvazku, flexibilní pracovní doby nebo možnost práce z domova může pomoci starším pracovníkům lépe skloubit pracovní a osobní život a zároveň zůstat v práci déle.
  • Vzdělávání a rozvoj dovedností: Umožnění starším pracovníkům zúčastnit se vzdělávacích programů a kurzů na rozvoj dovedností zvyšuje jejich zaměstnatelnost a adaptabilitu na změny na pracovním trhu.
  • Mezigenerační mentorství: Programy, které propojují starší pracovníky s mladšími kolegy prostřednictvím mentorství, podporují přenos znalostí a zkušeností a zároveň posilují mezigenerační vazby na pracovišti.
  • Přizpůsobení pracovních úkolů a prostředí: Přizpůsobení pracovních úkolů a prostředí tak, aby vyhovovalo fyzickým a mentálním schopnostem starších pracovníků, je důležité pro udržení jejich produktivity.

Zdroje

[1] BOZP info. Altivní stárnutí na pracovišti. Dostupné na https://www.bozpinfo.cz/aktivni-starnuti-na-pracovisti.

[2] EU-OSHA. Podpora aktivního stárnutí na pracovišti. Dostupné na https://osha.europa.eu/cs/publications/promoting-active-ageing-workplace

Články z oblasti kvality života

Význam emoční inteligence v pracovním prostředí

Emoční inteligence (EI) je klíčovým prvkem, který může výrazně ovlivnit kvalitu pracovního života. Tento článek se zaměřuje na důležitost…

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing

Mobbing (znepříjemňování života na pracovišti, psychologický nátlak, šikana), bossing (systematické šikanování ze strany vedoucího) a …

Podcast: Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů

Mobbing, bossing či staffing má závažné negativní důsledky nejen pro zaměstnance, který je tomuto jednání vystaven, ale také pro …