Regionální rozdíly v úrazovosti a nemocnosti

Ze statistik úrazovosti a nemocnosti Českého statistického úřadu je zřejmé, že některé regiony si vedou opakovaně a dlouhodobě hůře než regiony jiné. Ukazuje se, že rozdíly v úrazovosti a nemocnosti jsou v těchto regionech až dvojnásobné oproti celorepublikovému průměru. Nabízí se proto otázka, co může být příčinou tohoto jevu a jak je možné takovou situaci ovlivnit a zlepšit.

Celý odborný článek

Úvod

Problematika pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je závažná ze zdravotních důvodů – souvisí se zdravotním stavem zaměstnanců v návaznosti na určitou pracovní činnost, prostředí, pracovní podmínky, používanou techniku a technologii, bezpečnost a hygienu práce apod. –  i ekonomických důvodů – dochází v jejím důsledku ke snížení tvorby zdrojů, k čerpání fondu nemocenského pojištění a v neposlední řadě i k vyvolaným nákladům zdravotní péče.

Statistiky o úrazovosti a nemoci dlouhodobě shromažďuje Český statistický úřad. Ačkoli v průběhu času dochází k změnám kvůli přirozeným (např. demografické změny, vývoj nezaměstnanosti), technologickým (mající dopad na bezpečnost a náročnost práce), nebo legislativním vlivům (např. výše dávek, úpravy pojištění), můžeme v České repulice dlouhodobě vypozorovat jasné trendy napříč kraji. Analýza ukazuje, že nejrizikovější jsou regiony v Jihočeském kraji: okres Český Krumlov a okres Tábor.

Rozložení úrazovosti a nemocnosti v ČR

Následující mapy ukazují průměrné hodnoty za roky 2013–2019:

  • Rozložení pracovních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok.

3_O_Regiony_mapa1_cetnost_PU

  • Rozložení ostatních úrazů 100 nemocensky pojištěných osob za rok. Četnost ostatních úrazů je v průměru 2-3krát vyšší než četnost pracovních úrazů.

3_O_Regiony_mapa3_cetnost_nemoc

  • Rozložení nemocí na 100 nemocensky pojištěných osob za rok.

3_O_Regiony_mapa2_cetnost_osturaz

  • Rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Délka pracovní neschopnosti je vyšší v oblastech, kde dochází častěji k závažným pracovním úrazům.

3_O_Regiony_mapa4_dny_1_pripad_PU

  • Rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro nemoc.

3_O_Regiony_mapa6_dny_1_pripad_nemoc

Návrh aktualizace Národního akčního programu BOZP

S ohledem na regionální oborové (dle CZ-NACE) odlišnosti v počtu pracovních úrazů je potřeba se zaměřit na takové subjekty, u kterých se dlouhodobě projevuje zvýšená pracovní úrazovost, a to již u pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Sledování této pracovní úrazovosti je schopno odhalit i mnoho menších a středních i velkých subjektů, které v současné době mohou orgány inspekce práce opomíjet. Pouze kvalitně zpracované statistické záznamy o pracovní úrazovosti mohou být nápomocné při dalším zajišťování BOZP, a to i s ohledem na nastupující průmyslovou revoluci 4.0.

Články z oblasti kvality života

Pracovní úrazy žen v České republice v letech 2012–2021

Úvod Pracovní úrazy patří mezi nežádoucí důsledky každého zaměstnání a mohou mít vážné následky na zdraví zaměstnanců. V …

Statistiky o pracovním životě (2018)

Zjistěte, jaká byla práce v ČR na základě reprezentativního šetření kvality pracovního života z roku 2018. Další informace jsou k …