Indikátor SQWLi

Indikátor SQWLi slouží k dlouhodobému měření kvality pracovního života v ČR. Je zakotvený v metodice certifikované Ministerstvem práce a sociálních věcí z roku 2015 a následné aktualizaci po přechodu na on-line sběr dat v roce 2020.

Metodika SQWLi vychází z teorie uspokojování potřeb a zahrnuje dvě dimenze subjektivně vnímané kvality pracovního života: důležitost a hodnocení. Dimenze hodnocení se dá zjednodušeně označit jako téma spokojenosti; zjišťuje se v ní tedy, jak pozitivně či negativně lidé hodnotí různé aspekty svého pracovního života. Dimenze důležitosti slouží, mimo jiné, jako doplněk nutný k pochopení významu tohoto hodnocení. Jednotlivé aspekty nejsou pracujícími považovány za stejně zásadní a jejich individuální důležitost tedy může být použita jako informace, která plastičtěji objasní skutečný význam spokojenosti s tím kterým aspektem v celkové pracovní pohodě.

Metodika 2020 Metodika 2015

SQWLi

Skladba dotazníku

Dotazník obsahuje dva základní bloky otázek: identifikační otázky a otázky výzkumného nástroje SQWLi. Identifikační otázky jsou základní informace o respondentech, které jsou potřeba k podrobnějším analýzám podskupin, například mužů a žen nebo zaměstnanců v různých odvětvích.

Výzkumný nástroj SQWLi zahrnuje dvě dimenze subjektivně vnímané kvality pracovního života: důležitosthodnocení. Obsahem každé z nich je sada týchž osmnácti aspektů utříděných do šesti klíčových domén: odměňování, čas, vztahy, seberealizace, podmínky, jistota.

Z odpovědí respondentů je možné vypočítat souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro šest obecnějších domén pracovního života a také celkové souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro všechny aspekty dohromady.

Aktuální verze dotazníku je k dispozici zde. V případě zájmu o použití nástroje nás kontaktujte.

Anonymizovaná individuální data od roku 2011 jsou volně k dispozici pro výzkumné účely. Agregovaná data si můžete také projít pomocí interaktivního nástroje.

Přehled statistik Data ke stažení

SQWLi

Metoda měření SQWLi

Jednotlivé aspekty pracovního života jsou každým respondentem průzkumu zhodnceny jednak otázkou na důležitost (na škále od 0 do 10), jednak otázkou na hodnocení (škála od -5 do 5). Obě dimenze tak využívají 11 bodovou stupnici. Posouzení jednotlivých aspektů respondenty jsou pak zvlášť za důležitost a zvlášť za hodnocení zkombinována do údajů odpovídajících jak každé ze šesti domén, tak celkovému hodnocení a důležitosti pro všechny aspekty dohromady. Souhrnné indexy jsou vypočteny na principu průměrů, v nichž všechny aspekty a domény mají stejnou váhu. Pro standardizované znázornění výsledků byla zvolena stupnice 0-100, na kterou je možné číselné hodnoty z dotazníku převést pomocí matematického vzorce (viz tabulka). 

Význam odpovědi Hodnota v dotazníku
(xd, xh)
Hodnota v prezentaci
(yd, yh)
Vzorec pro převod
Důležitost Naprosto nedůležité 0 0 yd = x× 10
Naprosto zásadní 10 100
Hodnocení Velmi špatné -5 0 yh = (x+ 5) * 10
Velmi dobré 5 100